Veelgestelde vragen

Planning

Wat is de planning van het interprovinciale Ganzenplan 2024-2030? Wanneer is het klaar?

Hier vind je de concept-inhoudsopgave en de voorlopige planning van de schrijfrondes. We streven ernaar om begin 2024 hoofdstukken 1 t/m 8 klaar te hebben. In het eerste kwartaal van 2024 volgen de hoofdstukken 9 t/m 11. Daarmee is de gegevensbasis afgerond en wordt duidelijk wat de effectieve maatregelen kunnen zijn. De laatste stap is bepalen hoe het maatregelenpakket er precies uitziet.

Waarom een faunabeheerplan voor ganzen?

Waarom moet er een heel ganzenplan komen voordat we maatregelen kunnen uitvoeren?

Ganzen zijn beschermde dieren en mogen niet zomaar worden verstoord, weggejaagd of gedood. Vanwege schade aan natuur en landbouw, en vanwege de vliegveiligheid is dat soms toch nodig. Maar maatregelen daarvoor moeten wel goed onderbouwd worden, en door de provincie worden goedgekeurd. Daarom maken we een faunabeheerplan voor ganzen, dat gebaseerd is op betrouwbare data en waarbij vele experts hun kennis en kunde inbrengen.

Er zijn al zoveel ganzen, moeten we niet zorgen dat het er eerst veel minder worden?

Nederland is met recht hét ganzenland in Europa. Veel mensen genieten daarvan. Enkele decennia terug waren er echter veel minder ganzen. Bijvoorbeeld de grauwe gans die nu heel algemeen is, was bijna uitgestorven in ons land. Daarom zijn ganzen beschermde dieren en is het niet toegestaan de populaties zomaar veel kleiner te maken. Ook al veroorzaken ganzen veel schade aan natuur en landbouw en vormen ze een risico voor de vliegveiligheid, we moeten beheermaatregelen zorgvuldig afwegen en goed onderbouwen. Daartoe dient dit interprovinciale Ganzenplan.

Wat is precies het doel van een gezamenlijk Ganzenplan? Schadebeperking of populatiebeheersing?

Conform de wettelijke kaders is het beperken van schade het doel. Populatiebeheersing kan een middel zijn om dat te bereiken.

Meedenken over het Ganzenplan

Wat gebeurt er met mijn reactie? Hoe weet ik of die goed wordt meegenomen in de plannen?

Alle reacties die we ontvangen, worden gelezen. Als een reactie meer toelichting nodig heeft, nemen we contact op met de inzender. Wanneer alles duidelijk is, wordt beoordeeld of en waar de tekst van het plan moet worden aangepast. Bij het publiceren van de definitieve tekst op de website doen we verslag van de binnengekomen reacties en of en hoe die daarin verwerkt zijn. Dit verslag is anoniem, er staat dus niet in wie welke reactie heeft ingestuurd. Intern houden we wel een detaillijst bij. Dus mocht je willen weten wat er met jouw specifieke inbreng is gebeurd, dan kan je daarover contact met ons opnemen. We staan altijd open voor een gesprek.

Op welke manier worden de reacties op het Ganzenplan beoordeeld? Gebeurt dat op basis van de inhoud, of wordt er ook gekeken naar hoe vaak een punt wordt ingebracht?

Inbreng op het plan wordt feitelijk beoordeeld. Dus of een punt nu één keer of honderd keer wordt ingebracht, het wordt bekeken op de eigen betekenis. Alle ingebrachte punten worden navolgbaar gemaakt. Enerzijds doen we daar geanonimiseerd verslag mee van de input op de conceptteksten. Anderzijds kunnen we zo nodig per stakeholder nagaan wat er met zijn of haar inbreng is gebeurd.

Hoe zijn de terreinbeherende organisaties (TBO’s) betrokken bij het interprovinciaal faunabeheerplan?

De terreinbeherende organisaties zijn vertegenwoordigd in de besturen van de faunabeheereenheden, en krijgen net als andere belanghebbenden de gelegenheid om inbreng te leveren op de teksten voor het interprovinciaal ganzenplan, via de website.

Op welke wijze zijn de wildbeheereenheden (WBE’s) vertegenwoordigd in het Ganzenplan en bij de besluitvorming?

De WBE’s zijn vertegenwoordigd in de besturen van de faunabeheereenheden. Daarnaast hebben de WBE’s een wettelijke rol: ze worden bij het concept plan gehoord. Overigens kunnen WBE’s net als alle andere belanghebbenden reageren op de teksten via de website, en kunnen ze navolgen wat er met de inbreng is gebeurd.

Ik begrijp iets niet wat er in het interprovinciale faunabeheerplan Ganzen staat. Wie kan het mij uitleggen?

Als je iets niet begrijpt, stel dan je vraag via info@ganzenplan.nl. Je krijgt vlot antwoord. We staan met een team klaar met de oprechte wens iedereen goed en zo snel mogelijk antwoord te geven.

Ik ben het niet eens met iets wat er in het interprovinciale faunabeheerplan Ganzen staat. Waar kan ik een klacht indienen?

Als belanghebbende kun je reageren op de conceptteksten die op gezette tijden op de website worden geplaatst. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijg je een seintje wanneer er een nieuw hoofdstuk klaarstaat. Iedere reactie is welkom, maar niet alle inbreng zal verwerkt worden. Dit wordt beoordeeld door onze experts. Als een reactie bijvoorbeeld in strijd is met de wet, kunnen we deze niet overnemen. Ben je het er niet mee eens, laat het ons weten, dan nemen we contact met je op. Uiteindelijk, als het Ganzenplan helemaal klaar is en in het najaar van 2024 wordt goedgekeurd, kun je gebruikmaken van je wettelijke recht op inspraak en bezwaar. Wanneer het zover is, vind je daarover meer informatie op de websites van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland. Via de nieuwsbrief houden we je ook op de hoogte.

Inhoudelijke vragen

Van welke cijfers / bronnen maken jullie gebruik bij het opstellen van het interprovinciale Ganzenplan? Zijn die gevalideerd?

In het faunabeheerplan wordt op basis van data en de ecologie van het dier onderscheid gemaakt tussen stand- en trekvogels. We werken met de best mogelijke gegevens om te bepalen wat dit verschil betekent voor eventuele maatregelen. Vervolgens zal op basis van deze feitelijke gegevens ook helder worden gecommuniceerd met belanghebbenden.

Hoe wordt het cruciale verschil tussen stand- en trekvogels opgenomen in het plan? En hoe zorgen we voor de juiste beeldvorming hierover?

In het faunabeheerplan wordt op basis van data en de ecologie van het dier onderscheid gemaakt tussen stand- en trekvogels. We werken met de best mogelijke gegevens om te bepalen wat dit verschil betekent voor eventuele maatregelen. Vervolgens zal op basis van deze feitelijke gegevens ook helder worden gecommuniceerd met belanghebbenden.

Totstandkoming interprovinciaal Ganzenplan

Wie maken het Ganzenplan, welke partijen zijn daarbij betrokken?

De FBE Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland maken samen het Ganzenplan. Hier betrekken we wetenschappers, juristen en deskundigen bij. Als een concepttekst af is, plaatsen we deze op de website en kunnen alle belanghebbenden hun kennis ook delen.

Waarom werken andere provincies niet mee aan dit interprovinciale Ganzenplan? Ganzen vliegen toch ook naar Friesland en Groningen?

Ganzenpopulaties zijn niet in iedere provincie even groot, en veroorzaken niet in elke provincie evenveel schade aan landbouw en natuur. Ook de kwestie rond vliegveiligheid speelt niet overal in Nederland. Er is dus ‘maatwerk’ nodig. Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland hebben wel vergelijkbare ganzenproblematiek. Vandaar dat deze provincies nu voor het eerst samenwerken aan dit Ganzenplan. Als het ons lukt om samen tot één integraal plan te komen, kunnen we in de toekomst misschien met nog meer provincies samenwerken. Ganzen trekken zich immers helemaal niets aan van provinciegrenzen!

Hoe worden de maatregelenpakketten van de provincies op elkaar afgestemd?

Op dit moment hebben de provincies en de faunabeheereenheden de afspraak dat ieder het eigen maatregelenpakket vaststelt. De intentie is echter wel dat partijen ook bij het opstellen en het vaststellen van een maatregelenpakket samenwerken. Hoe dit er precies uitziet is nog niet te zeggen, maar het overleg vooraf aan het bestuurdersdiner heeft onder meer als doel gehad om dit alvast te verkennen. Dit gesprek krijgt nog een vervolg, terwijl ondertussen de inhoudelijke hoofdstukken worden geschreven.

Welke provincie gaat het plan goedkeuren? En moet het ministerie van IenW het plan goedkeuren?

Er zijn twee mogelijkheden. Via een goedkeuringsbesluit kan één provincie mede namens de andere provincies dit interprovinciale faunabeheerplan goedkeuren. Een andere mogelijkheid is, dat iedere provincie het maatregelenpakket uit het Ganzenplan in de eigen provincie goedkeurt. Het ministerie van IenW heeft geen bevoegdheid in het vaststellen van faunabeheerplannen.

Wie is verantwoordelijk voor de communicatie na vaststelling van het Ganzenplan (provincie of FBE)?

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de communicatie na het vaststellen van het plan. Dit zal begin tweede kwartaal 2024 worden gedaan.

Geldende maatregelen

Als de huidige faunabeheerplannen voor ganzen van de provincies in 2024 aflopen, hadden we toch nu al een nieuw (integraal) faunabeheerplan moeten hebben?

Er zijn heel veel partijen betrokken bij de totstandkoming van dit interprovinciale Ganzenplan. We hebben tijd nodig gehad om al die partijen bij elkaar te krijgen en het is gelukt! De planning van dit Ganzenplan is ambitieus, maar wel haalbaar. Alle partijen zullen zich daarvoor inzetten.

Welke faunabeheerplannen zijn van kracht totdat het nieuwe plan klaar is?

De huidige faunabeheerplannen voor ganzen, zoals die nu van kracht zijn in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland, blijven van kracht totdat er een nieuw faunabeheerplan is vastgesteld.

© 2023 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring